Kategoriarkiv: Om lagar och regler

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap informerar

Det här gör samhället. Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige.” Läs mer här.
Myndigheternas ansvar för transitflyktingar. Här hittar du information om hur samhällets ansvar ser ut när det gäller så kallade ”transitflyktingar”, alltså de som befinner sig i Sverige på väg till andra länder för att söka asyl. (…) Alla som befinner sig i landet har rätt till en viss sjukvård. Detta gäller både för asylsökande och de som befinner sig i landet illegalt.” Läs mer här.

Göteborgs Stad: Stadens insatser i flyktingmottagandet

”Under hösten har Göteborgs Stad fått ett utökat ansvar som ankomstkommun.  I det extraordinära läge som vi alla befinner oss i, är Göteborgs Stad också mer närvarande ute på de platser dit de nyanlända flyktingarna först kommer. Kommunens roll är att vägleda, hänvisa och informera. När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag.”

Här finns mer information från Göteborgs stad om stadens insatser i flyktingmottagandet.

Skolverket om utbildning för papperslösa elever

Skolverket har utgivit material om hur papperslösa elevers rätt till utbildning kan tillgodoses. Du hittar materialet här.

tumnagel

”Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning. Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa, har rätt till utbildning. Det här materialet handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur du kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. Barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Den rätten kan spela en väsentlig roll för deras hälsa och utveckling. Ett syfte med det här stödmaterialet är att informera om dessa barns rätt till utbildning och att öka kunskapen om sådant som kan påverka deras situation i skolan. Det ger också stöd för att skapa riktlinjer och rutiner för arbetet med elever som är papperslösa och exempel på hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå. Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som är papperslösa och till dig som är huvudman för en skola och ansvarar för att dessa elever får den utbildning de har rätt till.”

Rosenjuristerna föreläsning om EU:s asylsystem 15/9 kl.17.00

TEMA: EU:s asylsystem Välkomna på en helkväll med Rosenjuristerna! Tillsammans med bl.a. Madelaine Seidlitz håller vi en föreläsningskväll med fokus på det europeiska asylsystemet och specifikt de sk Dublinreglerna. Föreläsningen är öppen och kommer att hållas i Göteborg. Mer info följer, men boka in datumet redan nu och håll ögonen öppna! Kontakta info@rosenjuristerna.se för att anmäla dig. Varmt välkomna!
(Madelaine Seidlitz arbetar som jurist med ansvar för flykting- och migration samt med folkrättsfrågor i svenska sektionen av Amnesty International.) https://www.facebook.com/events/454680241374866/

Socialstyrelsen 150417: Vilken vård ska ett landsting erbjuda asylsökande och papperslösa?

Den hälso-, sjuk- och tandvård som landstingen enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och vissa personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn. Idag omfattas alla barn av samma rättigheter till vård som de barn som är folkbokförda. Landstingen kan erbjuda vård i större omfattning än vad som anges i regelverken. http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas

Fri juridisk rådgivning – lista 150310

JURIDISKA INSTITUTIONENS RÄTTSPRAKTIK
Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har startat Sveriges första rättspraktik (law clinic). http://www.law.gu.se/rattspraktik Genom rättspraktiken samarbetar Juridiska institutionen med ideella organisationer i Göteborg som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning.Rättspraktiken kommer även ha öppna seminarier. De ideella organisationer som rättspraktiken samverkar med återfinns i denna folder. Juridiskradgivning broschyr