Fördjupning

UTREDNINGAR OCH RAPPORTER

Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48), 2011-05-31. Offentlig utredning på uppdrag av Socialdepartementet. Gediget kunskapsunderlag för den som vill fördjupa sig i frågan om vård för papperslösa. Utredningen föreslår ”att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer.”

Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd; Socialstyrelsen, 2014-02-28. Utredning på uppdrag av Regeringen. Socialstyrelsen konstaterar att bara behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal kan avgöra vad som i det enskilda fallet utgör ”vård som inte kan anstå” samt att begreppet ”inte är förenligt med medicinsk yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten”.

FORSKNING

 

ÖVRIGT

Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa, 2014-06-16. Gemensamt uttalande från stort antal yrkesorganisationer inom vården i syfte att ge stöd och en tydlig rekommendation till personal. Uttalandet fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag; Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, IFMSA-Sweden och Rosengrenska stiftelsen, 2009-09-23. (Reviderad version kommer under 2015).

LÄNKAR

RÄTT TILL VÅRD-INITIATIVET Det svenska civilsamhällets gemensamma ställningstagande för papperslösas och asylsökandes rätt till vård.

PICUM Plattform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Internationell paraplyorganisation med säte i Bryssel.