Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse  2020

Allmänt om stiftelsen

Stiftelsen är ideell och verkar för att ge papperslösa tillgång till offentligt finansierad vård på lika villkor som för övriga invånare i enlighet med medicinsk-etiska principer, samt sprider information och skapar debatt kring allas rätt till lika vård.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.


Främjande av ändamålet

Rosengrenska stiftelsen är ett frivilligt nätverk av vårdpersonal i Göteborg, som arbetar för vård på lika villkor för personer som befinner sig i en papperslös situation. Rosengrenska bildades 1998, efter att det uppmärksammats att flyktingar som fått avvisningsbesked och levde under jorden i Sverige, inte hade självklar och lika rätt till vård. Rosengrenska har sedan starten tre mål för verksamheten:

1.     Att avskaffa oss själva Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

2.     Att sprida kunskap Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

3.     Att erbjuda vård När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården. 

Rosengrenskas verksamhetsmål ligger i linje med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, yrkesetik inom vården, Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Klicka på länken för att komma till Rosengrenskas verksamhetsberättelse för 2020.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/05/Verksamhetsberattelse-2020.pdf

ONLINE-SEMINARIUM 23/3

Om arbetet för personer i utsatthet under pågående pandemi – samtal mellan primärvård och tandvård

En verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården samtalar om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin.

Samtalet kretsar kring likheter och olikheter i de respektive verksamheternas erfarenheter, hur arbetet med utsatta grupper förändrats i och med pandemin, hinder och framgångsfaktorer i arbetet med personer i utsatthet & papperslöshet och mycket mer.  

23 mars 

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/64804782784?pwd=MU1WbkFZSU1wYzdmeFV2M2pGZ1IzUT09

Nyhetsbrev Mars 2021

I Nyhetsbrevet får vi bland annat ta del av en summeringen av online-seminariet om rätten till bostad och papperslösas boendesituation samt några tips om var du kan hitta information om covid-19 på flera språk. Vi informerar också om hur Rosengrenska anpassat sin mottagning till följd av den rådande pandemin och relaterade restriktioner.

I Nyhetsbrevet berättar vi också om kommande seminarium, 23/3, där en verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården kommer samtala om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin. Klicka på länken för att komma till nyhetsbrevet!

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/03/NB-mars-2021-1.pdf

Online-seminarium 23/2

ONLINE-SEMINARIUM 

TISDAG 23/2

Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation. 

Matti Wirehag diskuterar sin pågående avhandling, Managing the homeless – the organization of housing services for the homeless in Sweden. Avhandlingen tar avstamp i frågor kring vem som har rätt till boendeinsatser via socialtjänsten och hur arbetet med boendeinsatser för bostadslösa är organiserat runt om i svenska kommuner. 

Diskussionen kommer även att fördjupa sig i frågan om papperslösas boendesituation, och deras rätt till insatser via socialtjänsten.

Matti Wirehag är doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.  

23 februari

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/68993341063

Julklappstips!

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen 

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen  handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer. I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. I 35 personliga betraktelser uttrycks oro och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020.

 Boken innehåller texter av bland annat Henry Asher, Pernilla Glaser och Astrid von Rosen.

Ett eventuellt ekonomiskt överskott av försäljningen av boken kommer gå till Rosengrenska stiftelsen.  https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=5585

Föreläsning online 28/11 m.m.

Missa inte föreläsningen den 28/11 där My Opperdoes, barnmorska intervjuas om papperslösa kvinnors upplevelser av vård och förlossning.

3/12 blir det online seminarium som kommer ta upp unga papperslösas hälsa, utbildning och och arbetsmarknad anordnat av projektet CAGE- Coming of age in exile.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i Rosengrenskas extra nyhetsbrev: https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2020/11/N.B-påminnelse-nov.pdf